Regulamin Ośrodka Integracji z Osobami Niepełnosprawnymi
Na podstawie § 9, ust.1, pkt 5 Statutu Stowarzyszenia i uchwały nr 11/2005 Zarządu z dnia 18.05.2005r. tworzy się Ośrodek Integracji z Osobami Niepełnosprawnymi zwany w dalszej części „Ośrodkiem”.
     
     § 1 Postanowienia ogólne
     
     1. „Ośrodek” jest placówka pobytu dziennego
     2. „Ośrodek” przeznaczone jest dla:
     a) osób niepełnosprawnych powyżej 16 roku życia, które: były uczestnikami WTZ, oczekują na przyjęcie do WTZ, są absolwentami Szkoły Specjalnej, pracują, są bezrobotne, pozostają w domach
     b) innych osób, które:
     - swoim doświadczeniem, wiedzą, umiejętnościami chcą wspierać działalność „Ośrodka”
     - w ramach wolontariatu poświęcą swój czas na pracę w „Ośrodka”
     - chcą dać coś z siebie drugiemu człowiekowi
     3. Siedzibą „Ośrodka” jest Spółdzielnia Inwalidów „Zgoda”, ul.8-go Marca 1, a ściślej:
     1) świetlica WTZ – sala nr 9
     2) pracownia komputerowa WTZ – sala nr 8
     3) świetlica Spółdzielni Inwalidów „Zgoda”
     4. „Ośrodek” czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 15.00 – 20.00 (dopuszcza się pracę w dni wolne od pracy ( soboty, niedziele) jeżeli wynika to z realizacji zadań „Ośrodka”.
     5. „Ośrodek” funkcjonuje przez cały rok kalendarzowy z zachowaniem przerwy urlopowej równocześnie z przerwą w Warsztacie Terapii Zajęciowej.
     6. Uczestnictwo w zajęciach „Ośrodka” jest dobrowolne i nieodpłatne
     
     § 2 Cele i zadania w „Ośrodka”
     
     Zgodnie z założeniami Statutowymi Stowarzyszenia „Czuję Sercem” działalność „Ośrodka” ma na celu:
     1. Integrację społeczną
     2. Aktywizację zawodową i społeczną
     3. Wszechstronne wspomaganie osób niepełnosprawnych w ich indywidualnym rozwoju poprzez:
     - stworzenie przestrzeni do bezpiecznego kontaktu z innymi, a tym samym zaspokojenie potrzeby afiliacji)
     - prowadzenie poradnictwa w różnych dziedzinach życia
     - uaktywnienie osób niepełnosprawnych w kierunku samodzielnego rozwiązywania własnych problemów i samorealizacji
     - poprawę w sferze przystosowania społecznego osób niepełnosprawnych - ograniczenie postaw lękowych i poczucia bezradności
     - wdrażanie do organizowania grup samopomocowych
     - rozwijanie i stwarzanie osobom niepełnosprawnym możliwości do realizacji talentów, zdolności, zainteresowań
     - przełamywanie barier społecznych i stereotypów dotyczących niepełnosprawności
     - przystosowywanie społeczności lokalnej do tworzenia płaszczyzny partnerstwa i wzajemnej tolerancji z niepełnosprawnymi
     - aktywne i twórcze spędzanie czasu wolnego.
     
     § 3 Formy i metody realizacji celów i zadań „Ośrodka”
     
     Realizacja celów i zadań określonych w § 2 Regulaminu odbywa się poprzez:
     1) prowadzenie poradnictwa specjalistycznego
     - prawnego
     - psychologicznego
     - socjalnego
     - logopedycznego
     - usług asystenta osobistego, opiekuna
     2) prowadzenie warsztatów z zakresu autotreningu
     ( psychoterapia, socjoterapia, radzenia sobie w trudnych sytuacjach, dokonywanie wyborów, podejmowanie decyzji, wzajemnych relacji na wielu płaszczyznach życia codziennego, wiary we własne możliwości, wzrost samooceny os ob. niepełnosprawnych)
     3) stworzenie grupy samopomocy w zakresie ( opieki domowej, przygotowania bądź dostarczania posiłków, pielęgnacji, odwiedzin towarzyskich)
     4) tworzenie zespołów aktywności umożliwiających osobom niepełnosprawnym rozwój własnych zainteresowań: muzycznych, tanecznych, plastycznych, poetyckich, sportowych, towarzyskich, turystycznych i innych
     5) Promocja twórczości osób niepełnosprawnych poprzez organizowanie festiwali, jarmarków, festynów itp.
     6) Organizowanie aktywnego wypoczynku ( rajdy piesze i rowerowe, wycieczki, turnusy, imprezy sportowe w plenerze, gry i zabawy świetlicowe).
     7) Utworzenie własnej strony internetowej w celu nawiązania kontaktów i otwarcia się na otoczenie.
     8) Organizowanie spotkań integracyjnych (zabawy, wieczorki itp.)
     9) Wdrażanie do opanowania czynności z zakresu samoobsługi.
     
     § 4 Prawa i obowiązki osób przebywających w „Ośrodku”
     
     Obowiązki:
     1. aktywne uczestnictwo w realizacji zadań
     2. współpraca z pozostałymi członkami zespołu i kadrą
     3. przestrzeganie czasu zajęć
     4. wywiązywanie się z nałożonych obowiązków i przydzielonych zadań
     5. dbałość o powierzony sprzęt i materiały
     6. przestrzeganie zasad Regulaminu i obowiązujących przepisów, w tym bhp i p. poż
     7. godne reprezentowanie „Ośrodka” poza jego siedzibą
     8. przestrzeganie zasad współżycia społecznego
     
     Prawa:
     Przebywający w „Ośrodku” mają prawo do:
     1. korzystania z wszystkich form zajęć oferowanych przez „Ośrodek”
     2. zgłaszania uwag i wniosków mogących mieć wpływ na poprawę jakości pracy
     3. wykazanie własnej inwencji i kreatywności
     4. zgłaszanie skarg do Zarządu Stowarzyszenia w przypadku zauważonych zaniedbań i zastrzeżeń odnośnie funkcjonowania „Ośrodka”
     
     § 5 Obowiązki „Ośrodka”
     
     1. Działalność „Ośrodka” finansowana jest przez Stowarzyszenie „Czuję sercem”.
     2. Zarząd Stowarzyszenia sprawuje merytoryczny nadzór nad jego działalnością.
     3. Do obowiązków „Ośrodka” w szczególności należy:
     a) zapewnienie materiałów i sprzętu niezbędnego do prawidłowej realizacji zadań.
     b) zapewnienie fachowej obsady personelu realizującego program
     c) zapewnienie bezpiecznych warunków pobytu i tworzenie atmosfery przyjaźni, życzliwości i poszanowania praw osób uczestniczących w zajęciach
     4. Pracownicy „Ośrodka” zobowiązani są do zachowania tajemnicy służbowej.
     5. Pracownicy „Ośrodka” zobowiązani są do prowadzenia:
     · dziennika zajęć
     · rejestru osób zgłaszających się do „Ośrodka”
     · innej niezbędnej dokumentacji odzwierciedlającej realizowane zadania (przebieg pracy)
     · składanie półrocznych sprawozdań z działalności, w tym rozliczenie z pobranych materiałów do zajęć
     
     § 6 Kadra „Ośrodka”
     
     Kadrę „Ośrodka” stanowią:
     1) kierownik odpowiedzialny za całokształt funkcjonowania placówki
     2) specjaliści (prawnik, psycholog, logopeda, pracownik socjalny)
     3) asystent osobisty i terapeuci prowadzący poszczególne bloki tematyczne.
     
     § 7 Postanowienia końcowe
     
     1. Regulamin podaje się do publicznej wiadomości
     2. Osoby deklarujące swoją przynależność do „Ośrodka” własnoręcznym podpisem potwierdzają znajomość Regulaminu
     3. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia rozpoczęcia działalności „Ośrodka”
aktualizowano 12 listopada 2007