Program organizacji i funkcjonowania Ośrodka Integracji z Osobami Niepełnosprawnymi
I. Podstawa prawna
     
     1. Statut Stowarzyszenia „Czuję Sercem” Rozdz. II, § 9, pkt. 5
     2. Uchwała Nr 11/2005 Zarządu Stowarzyszenia o utworzeniu Ośrodka Integracji z Osobami Niepełnosprawnymi
     
     II. Cele i zadania Ośrodka
     
     Cele i zadania Ośrodka określa Regulamin, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego programu.
     
     III. Lokalizacja Ośrodka
     
     Siedzibą Ośrodka jest Spółdzielnia Inwalidów „Zgoda” w Konstantynowie Łódzkim, ul. 8-go Marca 1, a ściślej:
     - Świetlica Warsztatu Terapii Zajęciowej lokal o pow. 66 m.kw. i Pracownia komputerowa o pow. 18 m. kw. usytuowane na parterze budynku biurowo-rehabilitacyjnego oraz:
     - Świetlica S.I. „Zgoda” o pow. 180 m. kw. usytuowana na I piętrze (winda)
     Korzystanie z lokali odbywa się na podstawie pisemnej umowy najmu podpisanej przez Stowarzyszenie ze Spółdzielnią Inwalidów „Zgoda”.
     
     IV. Uczestnicy Ośrodka
     
     1. Ośrodek przeznaczony jest dla 20 osób niepełnosprawnych:
     b) byłych uczestników WTZ skreślonych z listy ze względu na złe rokowania odnośnie podjęcia zatrudnienia i brak efektów rehabilitacyjnych
     c) osób oczekujących na przyjęcie do WTZ
     d) innych osób niepełnosprawnych w tym: absolwentów
     i uczniów szkół specjalnych, bezrobotnych, czynnych zawodowo itp.
     Lista kandydatów stanowi załącznik nr 2 do Programu
     
     V. Dokumenty wymagane przy przyjęciu do Ośrodka
     
     a) aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
     b) wiek – powyżej 16 lat
     c) zgoda zainteresowanego lub jego opiekuna na uczestnictwo w zajęciach
     
     VI. Dokumentacja obowiązująca w Ośrodku
     
     a) Akta osobowe zawierające (kwestionariusz, indywidualny program wsparcia, obserwacje, podsumowania i wnioski z realizacji programu oraz inna indywidualna dokumentacja
     b) Dziennik zajęć
     c) Lista obecności
     d) Tygodniowy Harmonogram Zajęć (załącznik nr 3)
     e) Regulamin Ośrodka
     
     VII. Kadra Ośrodka
     
     1. Kadrę Ośrodka stanowią:
     b) kierownik
     c) terapeuci
     d) specjaliści (prawnik, psycholog, logopeda, pracownik socjalny, doradca zawodowy)
     e) pracownik administracyjny
     2. W Ośrodku mogą pracować wolontariusze i praktykanci.
     3. Kierownika i pozostałych pracowników Ośrodka zatrudnia Zarząd Stowarzyszenia „Czuję Sercem”. Ich prawa i obowiązki określają: Statut Stowarzyszenia, Regulamin Ośrodka, Regulamin wynagrodzeń i premiowania pracowników oraz umowy o pracę wraz z zakresami obowiązków.
     4. Na czas trwania zajęć opiekę lekarsko-pielęgniarską dla uczestników zapewnia nieodpłatnie NZOZ przy S.I. „Zgoda”.
     5. Szczegółowy wykaz kadry Ośrodka stanowi załącznik nr 4.
     
     VIII. Charakterystyka grup terapeutycznych
     
     1. W Ośrodku prowadzone są zajęcia:
     a) Plastyczne (rysunek, malarstwo, rękodzieło)
     b) Komputerowe (edukacja, zabawa)
     c) Muzyczno – taneczne
     d) Turystyczno – filmowe
     e) Teatralno – relaksacyjne
     f) Grupa samopomocy
     g) Kulinarne
     2. Charakterystyka poszczególnych bloków tematycznych:
     a) plastyka – celem prowadzonych zajęć jest usprawnianie manualne, rozwój zainteresowań, pobudzenie wyobraźni, kształcenie wrażliwości estetycznej i wytrwałości
     b) praca z komputerem – nacisk położony jest na opanowanie umiejętności obsługi komputera, poznania programów i korzystania z nich. Edukacja przez zabawę; ćwiczenie pisowni, czytania, liczenia, myślenia i spostrzegawczości. Nauka pisania podań, pism urzędowych, CV itp.
     c) muzyka i taniec – zajęcia te maja na celu utrzymanie dobrej kondycji fizycznej, rozwój zainteresowań i uzdolnień, dają możliwość rozładowania napięć emocjonalnych, podnoszą samoocenę
     d) turystyczno – filmowe - oprócz organizowania różnego rodzaju imprez turystycznych mających na celu wzrost aktywności i walory poznawcze, uczestnik ma możliwość obejrzenia ciekawego filmu i prowadzenia dyskusji. Dzięki temu poszerza swój światopogląd i wzbogaca się wewnętrznie.
     e) teatralno – relaksacyjne zajęcia wpływają korzystnie na wyrażanie własnej osobowości, kreatywność. Dają możliwość rozładowania napięć i stresu, bądź wyciszenia w przypadkach nadmiernego potencjału emocjonalnego.
     f) grupa samopomocy – jej zadaniem jest wzajemne wspieranie się i niesienie pomocy. Uczestnicy tej grupy po zapoznaniu się z problemami swoimi i swojego najbliższego otoczenia ustalają plan działania, który uwzględnia ich możliwości przezwyciężania trudności i wspólnie z pracownikiem socjalnym przystępują do realizacji. Formami pomocy mogą być: spotkania i rozmowy – grupa wsparcia oraz pomoc w miejscu zamieszkania: posiłki, sprzątanie, zakupy, załatwienie spraw urzędowych itp.
     g) – kulinarne – małe koło gospodyń, którego celem jest: wspólne przygotowanie posiłku, porady domowe, jak gospodarować budżetem domowym, nowości w dziedzinie gospodarstwa domowego i kuchni, wymiana doświadczeń.
     
     
     IX. Zestawienie rocznych kosztów działalności Ośrodka stanowi integralną część niniejszego programu
aktualizowano 12 listopada 2007