Statut Stowarzyszenia
Rozdział I
     
     Postanowienia ogólne:
     
     § 1. Stowarzyszenie o nazwie „Stowarzyszenie Czuję Sercem” zwane dalej „Stowarzyszeniem” działa na rzecz osób niepełnosprawnych z różnym stopniem niepełnosprawności.
     § 2. Stowarzyszenie działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o Stowarzyszeniach ( tekst jedn. Dz. U. z 2001r. Nr 79, poz. 855) i niniejszego statutu.
     § 3. Stowarzyszenie zostaje utworzone na czas nieokreślony.
     § 4. Siedzibą Stowarzyszenia jest Konstantynów Łódzki.
     § 5. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność również poza granicami kraju.
     § 6. Stowarzyszenie może używać pieczęci i odznak zgodnie z obowiązującymi przepisami.
     § 7. Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami i instytucjami, o tym samym lub podobnym profilu działania oraz może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.
     § 8. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.
     Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.
     
     
     Rozdział II
     
     Cele Stowarzyszenia i sposoby ich realizacji:
     
     § 9.
     1. Celem Stowarzyszenia jest wszechstronne wspieranie osób niepełnosprawnych w ich drodze do pełnego i w miarę możliwości samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie. Wspieranie ich społecznej aktywności, egzekwowanie ich praw, wyrównywanie szans, likwidacja barier i integracja społeczna.
     Wspieranie to odbywa się poprzez:
     1) Objęcie swą działalnością najszerszych rzesz osób niepełnosprawnych.
     2) Prowadzenie poradnictwa terapeutycznego (prawnego, zdrowotnego, instytucjonalnego)
     3) Tworzenie i prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej.
     4) Tworzenie i prowadzenie Zakładów Aktywności Zawodowej.
     5) Tworzenie i prowadzenie dziennych ośrodków wsparcia, świetlic terapeutycznych, dziennego centrum aktywności itp.
     6) Działalność kulturalną i oświatową (organizacja szkoleń, spotkań itp.)
     7) Działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu
     8) Prowadzenie kół zainteresowań.
     9) Promocję kultury i sztuki tworzonej przez osoby niepełnosprawne (organizację warsztatów artystycznych)
     10) Współpracę z instytucją wolontariatu.
     11) Wspomaganie osób niepełnosprawnych w usuwaniu barier architektonicznych i społecznych.
     12) Współpracę z pracodawcami ( w tym z Zakładami Pracy Chronionej ) w zakresie rehabilitacji zawodowej, pozyskiwania, tworzenia i utrzymania miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych.
     13) Pozyskiwanie mieszkań chronionych dla osób niepełnosprawnych.
     14) Wspomaganie inicjatyw mających na celu integrację osób niepełnosprawnych i sprawnych na szczeblu lokalnym, ogólnokrajowym i międzynarodowym.
     15) Współpracę z organizacjami międzynarodowymi dla realizacji celu Stowarzyszenia.
     16) Pozyskiwanie środków Unii Europejskiej i innych dla realizacji zadań wspierających osoby niepełnosprawne w ich drodze do normalnego życia.
     
     2. Statutowa działalność Stowarzyszenia w części obejmującej działalność pożytku publicznego może być prowadzona jako działalność:
     1) nieodpłatna lub
     2) odpłatna wykonywana w zakresie:
     a) realizacji powierzonych przez organy administracji publicznej zadań publicznych na rzecz osób niepełnosprawnych
     b) sprzedaży towarów lub usług wytworzonych lub świadczonych przez osoby bezpośrednio korzystające z działalności pożytku publicznego w szczególności w zakresie rehabilitacji oraz przystosowania do pracy zawodowej osób niepełnosprawnych zwłaszcza w przypadku utworzenia zakładu aktywności zawodowej.
     Dochód z tej działalności służy wyłącznie realizacji zadań publicznych lub celów statutowych.
     
     3. Stowarzyszenie może prowadzić także działalność gospodarczą w odniesieniu do innego przedmiotu działalności niż określony w ust. 2 i w rozmiarach służących realizacji jego celów statutowych, na zasadach określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej jest przeznaczany w całości na realizację celów statutowych.
     
     
     Rozdział III
     
     Członkowie, ich prawa i obowiązki:
     
     § 10. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
     1)członków zwyczajnych
     2)członków wspierających
     3)członków honorowych
     
     § 11.1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
     Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
     2.Osoba prawna może być jedynie wspierającym członkiem Stowarzyszenia
     
     § 12.1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, będąca obywatelem polskim lub cudzoziemcem bez względu na miejsce zamieszkania.
     2. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji zawierającej rekomendacje dwóch członków zwyczajnych. W razie odmowy przyjęcia w poczet członków, zainteresowany ma prawo w terminie jednego miesiąca od daty jej doręczenia złożyć za pośrednictwem Zarządu odwołanie od Walnego Zebrania. Walne zebranie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Stanowisko Walnego Zebrania jest ostateczne.
     § 13.1. Członek zwyczajny ma prawo:
     1) wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,
     2) uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu,
     3) zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia,
     4) korzystać z pomocy i zaplecza Stowarzyszenia w podejmowanych działaniach zgodnych z jego celami statutowymi,
     5) brać udział w pracach, zebraniach i innych przedsięwzięciach Stowarzyszenia z prawem głosu
     2. Członek zwyczajny obowiązany jest do:
     1) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
     2) regularnego opłacania składek na rzecz Stowarzyszenia,
     3) czynnego uczestniczenia w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,
     4) dbania o mienie Stowarzyszenia.
     
     
     § 14.1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, zainteresowana merytoryczną działalnością Stowarzyszenia i akceptująca jego cele, która zadeklaruje pomoc i zostanie przyjęta przez Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji.
     2. Członek wspierający ma prawo brać udział z głosem doradczym w pracach Stowarzyszenia, zgłaszać do władz Stowarzyszenia wnioski i postulaty dotyczące podejmowanych przez Stowarzyszenie zadań.
     3. Członek wspierający zobowiązany jest do przestrzegania ustaleń zawartych w podpisanej deklaracji.
     
     § 15.1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
     2. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.
     3. Członek honorowy nie posiada biernego oraz czynnego prawa wyborczego, może jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiada takie prawa jak członek zwyczajny.
     4. Członek honorowy zwolniony jest z obowiązku opłacania składek członkowskich.
     
     § 16.1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
     1) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań odnośnie Stowarzyszenia
     2) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego
     3) wykluczenia uchwałą Zarządu z powodu nieprzestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia, działania na szkodę Stowarzyszenia oraz nie płacenia składek członkowskich lub nieusprawiedliwionego nie uczestniczenia w Walnym Zebraniu przez okres 2 kolejnych lat.
     2. Osoba wykluczona lub skreślona z listy członków ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały na piśmie. Zebranie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Decyzja Walnego Zebrania jest ostateczna.
     
     
     Rozdział IV
     
     Władze Stowarzyszenia
     
     
     § 17. Władzami Stowarzyszenia są:
     1) Walne Zebranie członków Stowarzyszenia, zwane dalej „Walnym Zebraniem”
     2) Zarząd Stowarzyszenia zwany dalej „Zarządem”
     3) Komisja Rewizyjna.
     
     § 18.1. Wybory do władz Stowarzyszenia odbywają się w głosowaniu tajnym w obecności co najmniej połowy liczby członków, z zastrzeżeniem ust.2.
     2. W przypadku braku quorum Zarząd zwołuje Walne Zebranie w drugim terminie, w pół godziny po terminie pierwszym tego samego dnia. W takim wypadku ważne uchwały zapadają zwykłą większością głosów, bez względu na ilość obecnych członków.
     3. Zasada opisana wyżej odnosi się do wszelkich uchwał Walnego Zebrania za wyjątkiem uchwał w sprawach, dla których statut przewiduje kwalifikowaną większość głosów, o których mowa w § 32 ust. 1 i 2
     
     § 19. W przypadku zmniejszenia się liczby pochodzących z wyboru członków władz w trakcie trwania kadencji, władzom tym przysługuje prawo kooptacji spośród członków Stowarzyszenia, pod warunkiem, że liczba dokooptowanych członków władz nie przekracza 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru. W przeciwnym razie, Zarząd zwołuje Walne Zebranie w celu odbycia wyborów uzupełniających.
     
     Walne Zebranie Członków
     
     § 20.1. Walne zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia
     2. Walne Zebranie Członków może być:
     1) Zwyczajne
     2) Nadzwyczajne
     3. Zwyczajne Walne zebranie zwołuje Zarząd raz w roku jako sprawozdawcze i co trzy lata jako sprawozdawczo – wyborcze, zawiadamiając członków pisemnie o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania.
     4. Walne Zebranie Członków obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
     
     5. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:
     1) z własnej inicjatywy
     2) na żądanie Komisji Rewizyjnej,
     3) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
     6. Nadzwyczajne Walne zebranie powinno być zwołane w terminie miesiąca od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.
     7. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym, w obecności, co najmniej połowy ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia, z zastrzeżeniem § 18 ust 2 oraz spraw określonych w § 32 ust 1 i 2
     8. Walnym Zebraniem kieruje Przewodniczący Walnego zebrania wybierany każdorazowo w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów obecnych członków Stowarzyszenia. Przewodniczący nie może wchodzić w skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
     9. W przypadku równego rozłożenia głosów w trakcie głosowania, decyduje głos przewodniczącego Walnego Zebrania.
     
     § 21. Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności należy:
     1) ustalanie kierunków i programu działania Stowarzyszenia
     2) uchwalenie statutu i jego zmian,
     3) zatwierdzanie regulaminów Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
     4) wybór i odwoływanie Prezesa Zarządu, Zarządu i Komisji Rewizyjnej
     5) udzielanie absolutorium Zarządowi,
     6) ustalanie wysokości składek członkowskich,
     7) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
     8) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
     9) nadawanie tytułu członka honorowego Stowarzyszenia,
     10) ocenianie działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej
     11) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej
     12) podejmowanie uchwał w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomości
     
     Zarząd Stowarzyszenia
     
     § 22.1. Zarząd składa się z 5 osób w tym Prezesa. Na pierwszym posiedzeniu Zarząd wybiera ze swego grona sekretarza i skarbnika, a także może wybrać wiceprezesa.
     2. Kadencja Zarządu trwa 3 lata
     3. Uchwały Zarządu podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej 3 członków. W sytuacji równego rozłożenia liczby głosów decyduje głos Prezesa. .
     4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w razie potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.
     5. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Prezesa.
     
     § 23. Do zakresu działania Zarządu należy:
     1) Prowadzenie działalności Stowarzyszenia zgodnie z celami statutowymi,
     2) Uchwalanie planów działalności Stowarzyszenia i preliminarzy budżetowych,
     3) Sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
     4) Ustalanie regulaminu wynagrodzeń pracowników Stowarzyszenia,
     5) Podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań,
     6) Zwoływanie Walnego Zebrania,
     7) Podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków zwyczajnych i wspierających,
     8) Rozpatrywanie sporów pomiędzy członkami, powstałych na tle działalności Stowarzyszenia
     9) Składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu,
     10) Uchwalanie regulaminów przewidzianych w statucie,
     11) W szczególnych przypadkach zwalnianie z obowiązku płacenia składek członkowskich;
     12) Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu.
     
     § 24. Zarząd działa na podstawie własnego uchwalonego regulaminu.
     § 25.1. Do realizacji swych zadań Zarząd może powołać Biuro Stowarzyszenia i jego Dyrektora.
     2. Dyrektor kieruje pracami Biura na podstawie regulaminu, który podlega akceptacji Zarządu.
     
     
     Komisja Rewizyjna
     
     § 26.1. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
     2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, którzy wybierają spośród siebie Przewodniczącego Komisji.
     3. Kadencja Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia trwa 3 lata.
     4. Nie można łączyć członkostwa w Komisji Rewizyjnej z pełnieniem funkcji w Zarządzie lub stosunkiem pracy ze Stowarzyszeniem.
     Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą:
     1) pozostawać w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia z członkami Zarządu
     2) być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej
     3) otrzymywać z tytułu członkostwa w Komisji Rewizyjnej zwrotu uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości wyższej niż określone w art. 8 pkt 8 ustawy z dnia 3 marca 2000r., o wynagrodzeniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi.
     
     § 27. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
     1) kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia,
     2) występowanie do zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli
     3) prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu,
     4) zwołanie Walnego Zebrania, w razie nie zwołania go przez Zarząd
     5) składanie na Walnym Zebraniu wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium dla Zarządu,
     6) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu.
     
     § 28. Uchwały Komisji Rewizyjnej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zapadają zwykłą większością głosów w obecności wszystkich członków Komisji. Na podstawie uchwały pełnego składu Komisja Rewizyjna może podejmować uchwały w głosowaniu tajnym.
     
     § 29.
     
     1. Komisja Rewizyjna w celu wykonywania swych zadań kontrolnych jest uprawniona do:
     - żądania od Zarządu przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Stowarzyszenia
     - żądania od członków zarządu złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień
     2. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
     3. Komisja Rewizyjna działa na podstawie własnego uchwalonego regulaminu.
     
     
     
     Rozdział V
     
     Majątek Stowarzyszenia i gospodarka finansowa
     
     § 30.1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
     1) składki członkowskie
     2) darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności prywatnej, zbiórki publiczne
     3) wpływy z działalności statutowej Stowarzyszenia, dochody z własnej działalności, dochody z majątku Stowarzyszenia, dochody z kapitału (odsetki, lokaty, akcje),
     4) dochody z nieruchomości i ruchomości będących własnością lub w użytkowaniu Stowarzyszenia,
     5) dotacje, subwencje, kontrakty, środki z funduszy publicznych, zlecenia usług,
     6) dochody z działalności gospodarczej wykonywanej na podstawie odrębnych przepisów
     2. Składki członkowskie powinny być wpłacane kwartalnie, w terminie do dnia ostatniego kończącego dany kwartał.
     3. Zabrania się:
     1) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osobom, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim, albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwane dalej „osobami bliskimi”
     2) przekazywania jego majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach
     3) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia
     4) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.
     
     § 31. Do składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach, w tym zaciągania zobowiązań majątkowych Stowarzyszenia, zawierania umów i udzielania pełnomocnictw w imieniu Stowarzyszenia uprawnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie.
     
     
     
     Rozdział VI
     
     Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia
     
     § 32.1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie lub w drugim bez względu na quorum.
     2. Podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, lub w drugim bez względu na guorum.
     3. Wniosek o zmianę statutu musi być zgłoszony na piśmie, a treść proponowanej zmiany podana w zawiadomieniu zwołującym Walne Zebranie.
     4) Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie powołuje Komisję Likwidacyjną, która przeprowadzi likwidację Stowarzyszenia wskazując jednocześnie przeznaczenie majątku Stowarzyszenia i tryb jego rozdysponowania.
     
     § 33. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem stosuje się przepisy ustawy wymienionej w § 2, a w zakresie działalności pożytku publicznego także ustawę z dnia 24 kwietnia 2003r. O działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U.96 poz.873)
aktualizowano 12 listopada 2007