Stowarzyszenie "Czuję Sercem"

Konstantynów Łódzki ul. 8 Marca 1

Organizacja Pożytku Publicznego

Numer KRS: 0000188718

Podaruj nam 1,5% Swojego podatku

Informacja o realizacji projektu. Ośrodek Integracji z Osobami Niepełnosprawnymi

Projekt realizowany jest przez Stowarzyszenie „Czuję Sercem” w Konstantynowie Łódzkim w ramach współfinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach celu programowego 2: Zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych, obejmującego następujące zadania:
     ”prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek”
     
     Okres realizacji: 02.01.2014 – 31.03.2017
     
     Obszar realizacji: województwo łódzkie
     
     Cel: Podstawowym celem realizacji zadania jest umożliwienie 20 osobom niepełnosprawnym dostępu do korzystania z szerokiego wachlarza usług publicznych i dóbr kulturalnych ogólnodostępnych na rynku, stworzenie przestrzeni do bezpiecznego kontaktu z innymi, zaspokojenie potrzeby integracji, poprawę kondycji fizycznej i psychicznej, poprawę funkcjonowania społecznego, rozwój zainteresowań.
     
     Beneficjenci (uczestnicy projektu): Beneficjentami docelowymi projektu będzie 20 osoba grupa osób niepełnosprawnych, podopieczni Ośrodka Integracji z Osobami Niepełnosprawnymi przy Stowarzyszeniu „Czuję Sercem”.
     
     Zadanie realizowane będzie poprzez:
      terapię zajęciową - usprawnienie manulane
      trening samoobsługi i zaradności osobistej,
      wizyty studyjne w zakładach usługowych (fryzjer, kosmetyczka) i kulturalnych (kino, teatr).
      zajęcia usprawniajace ruchowo (basen, aerobik, gimnastyka)
      terapię releksacyjną
      wyjazdy rehabilitacyjno-usprawniajace
      psychologiczną terapię indywidulaną
     
     Dodatkowe informacje można uzyskać osobiście w siedzibie Stowarzyszenia "Czuję Sercem" w Konstantynowie Łódzkim, ul. 8-go Marca 1,
     Wszelkie informacje dotyczące realizacji zostaną zamieszczane na stronie internetowej www.czujesercem.pl oraz na tablicach ogłoszeń w siedzibie Stowarzyszenia.