Stowarzyszenie "Czuję Sercem"

Konstantynów Łódzki ul. 8 Marca 1

Organizacja Pożytku Publicznego

Numer KRS: 0000188718

Podaruj nam Swój 1%

Zadanie publiczne „Żyć pełnią życia”


     
     Informacja o realizacji zadania publicznego „Żyć pełnią życia”
     
     Zadanie realizowane jest przez Stowarzyszenie „Czuję Sercem” w Konstantynowie Łódzkim w ramach wsparcia ze środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Województwa Łódzkiego pod nazwą:
     ”Działania na rzecz osób niepełnosprawnych o charakterze regionalnym”
     
     Okres realizacji: 22.07 – 13.12.2013
     
     Obszar realizacji: województwo łódzkie (powiat łódzki , pabianicki, łaski),
     
     Cel: Podstawowym celem realizacji zadania jest umożliwienie 20 osobom niepełnosprawnym dostępu do korzystania szerokie wachlarza usług publicznych i dóbr kulturalnych ogólnodostępnych na rynku, stworzenie przestrzeni do bezpiecznego kontaktu z innymi, zaspokojenie potrzeby integracji, poprawę funkcjonowania społecznego, rozwój zainteresowań.
     
     Beneficjenci (uczestnicy projektu): Beneficjentami docelowymi projektu będzie 20 osoba grupa osób niepełnosprawnych, podopieczni Ośrodka Integracji z Osobami Niepełnosprawnymi przy Stowarzyszeniu „Czuję Sercem”.
     
     Zadanie realizowane będzie poprzez:
      utworzenie grupy samopomocowej,
      kształtowanie właściwych postaw społecznych,
      wizyty studyjne w zakładach usługowych (fryzjer, kosmetyczka, restauracja) i kulturalnych (kino).
      wsparcie socjane
      psychologiczna terapia indywidulana i grupowa
      zajęcia arte-terapii, biblioterapii, refleksologii (światło, dźwięk, ruch),
      Termin realizcji: 19.08 – 29.11.2013
     
     
     Dodatkowe informacje można uzyskać osobiście w siedzibie Stowarzyszenia "Czuję Sercem" w Konstantynowie Łódzkim, ul. 8-go Marca 1, tel 533 730 777
     Wszelkie informacje dotyczące realizacji zostaną zamieszczane na stronie internetowej www.czujesercem.pl oraz na tablicach ogłoszeń w siedzibie Stowarzyszenia.