Stowarzyszenie "Czuję Sercem"

Konstantynów Łódzki ul. 8 Marca 1

Organizacja Pożytku Publicznego

Numer KRS: 0000188718

Podaruj nam Swój 1%

Regulamin Ośrodka Integracji z Osobami Niepełnosprawnymi

Na podstawie § 9, ust.1, pkt 5 Statutu Stowarzyszenia i uchwały nr 11/2005 Zarządu z dnia 18.05.2005r. tworzy się Ośrodek Integracji z Osobami Niepełnosprawnymi zwany w dalszej części „Ośrodkiem”.
     
     § 1 Postanowienia ogólne
     
     1. „Ośrodek” jest placówka pobytu dziennego
     2. „Ośrodek” przeznaczone jest dla:
     a) osób niepełnosprawnych powyżej 16 roku życia, które: były uczestnikami WTZ, oczekują na przyjęcie do WTZ, są absolwentami Szkoły Specjalnej, pracują, są bezrobotne, pozostają w domach
     b) innych osób, które:
     - swoim doświadczeniem, wiedzą, umiejętnościami chcą wspierać działalność „Ośrodka”
     - w ramach wolontariatu poświęcą swój czas na pracę w „Ośrodka”
     - chcą dać coś z siebie drugiemu człowiekowi
     3. Siedzibą „Ośrodka” jest Spółdzielnia Inwalidów „Zgoda”, ul.8-go Marca 1, a ściślej:
     1) świetlica WTZ – sala nr 9
     2) pracownia komputerowa WTZ – sala nr 8
     3) świetlica Spółdzielni Inwalidów „Zgoda”
     4. „Ośrodek” czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 15.00 – 20.00 (dopuszcza się pracę w dni wolne od pracy ( soboty, niedziele) jeżeli wynika to z realizacji zadań „Ośrodka”.
     5. „Ośrodek” funkcjonuje przez cały rok kalendarzowy z zachowaniem przerwy urlopowej równocześnie z przerwą w Warsztacie Terapii Zajęciowej.
     6. Uczestnictwo w zajęciach „Ośrodka” jest dobrowolne i nieodpłatne
     
     § 2 Cele i zadania w „Ośrodka”
     
     Zgodnie z założeniami Statutowymi Stowarzyszenia „Czuję Sercem” działalność „Ośrodka” ma na celu:
     1. Integrację społeczną
     2. Aktywizację zawodową i społeczną
     3. Wszechstronne wspomaganie osób niepełnosprawnych w ich indywidualnym rozwoju poprzez:
     - stworzenie przestrzeni do bezpiecznego kontaktu z innymi, a tym samym zaspokojenie potrzeby afiliacji)
     - prowadzenie poradnictwa w różnych dziedzinach życia
     - uaktywnienie osób niepełnosprawnych w kierunku samodzielnego rozwiązywania własnych problemów i samorealizacji
     - poprawę w sferze przystosowania społecznego osób niepełnosprawnych - ograniczenie postaw lękowych i poczucia bezradności
     - wdrażanie do organizowania grup samopomocowych
     - rozwijanie i stwarzanie osobom niepełnosprawnym możliwości do realizacji talentów, zdolności, zainteresowań
     - przełamywanie barier społecznych i stereotypów dotyczących niepełnosprawności
     - przystosowywanie społeczności lokalnej do tworzenia płaszczyzny partnerstwa i wzajemnej tolerancji z niepełnosprawnymi
     - aktywne i twórcze spędzanie czasu wolnego.
     
     § 3 Formy i metody realizacji celów i zadań „Ośrodka”
     
     Realizacja celów i zadań określonych w § 2 Regulaminu odbywa się poprzez:
     1) prowadzenie poradnictwa specjalistycznego
     - prawnego
     - psychologicznego
     - socjalnego
     - logopedycznego
     - usług asystenta osobistego, opiekuna
     2) prowadzenie warsztatów z zakresu autotreningu
     ( psychoterapia, socjoterapia, radzenia sobie w trudnych sytuacjach, dokonywanie wyborów, podejmowanie decyzji, wzajemnych relacji na wielu płaszczyznach życia codziennego, wiary we własne możliwości, wzrost samooceny os ob. niepełnosprawnych)
     3) stworzenie grupy samopomocy w zakresie ( opieki domowej, przygotowania bądź dostarczania posiłków, pielęgnacji, odwiedzin towarzyskich)
     4) tworzenie zespołów aktywności umożliwiających osobom niepełnosprawnym rozwój własnych zainteresowań: muzycznych, tanecznych, plastycznych, poetyckich, sportowych, towarzyskich, turystycznych i innych
     5) Promocja twórczości osób niepełnosprawnych poprzez organizowanie festiwali, jarmarków, festynów itp.
     6) Organizowanie aktywnego wypoczynku ( rajdy piesze i rowerowe, wycieczki, turnusy, imprezy sportowe w plenerze, gry i zabawy świetlicowe).
     7) Utworzenie własnej strony internetowej w celu nawiązania kontaktów i otwarcia się na otoczenie.
     8) Organizowanie spotkań integracyjnych (zabawy, wieczorki itp.)
     9) Wdrażanie do opanowania czynności z zakresu samoobsługi.
     
     § 4 Prawa i obowiązki osób przebywających w „Ośrodku”
     
     Obowiązki:
     1. aktywne uczestnictwo w realizacji zadań
     2. współpraca z pozostałymi członkami zespołu i kadrą
     3. przestrzeganie czasu zajęć
     4. wywiązywanie się z nałożonych obowiązków i przydzielonych zadań
     5. dbałość o powierzony sprzęt i materiały
     6. przestrzeganie zasad Regulaminu i obowiązujących przepisów, w tym bhp i p. poż
     7. godne reprezentowanie „Ośrodka” poza jego siedzibą
     8. przestrzeganie zasad współżycia społecznego
     
     Prawa:
     Przebywający w „Ośrodku” mają prawo do:
     1. korzystania z wszystkich form zajęć oferowanych przez „Ośrodek”
     2. zgłaszania uwag i wniosków mogących mieć wpływ na poprawę jakości pracy
     3. wykazanie własnej inwencji i kreatywności
     4. zgłaszanie skarg do Zarządu Stowarzyszenia w przypadku zauważonych zaniedbań i zastrzeżeń odnośnie funkcjonowania „Ośrodka”
     
     § 5 Obowiązki „Ośrodka”
     
     1. Działalność „Ośrodka” finansowana jest przez Stowarzyszenie „Czuję sercem”.
     2. Zarząd Stowarzyszenia sprawuje merytoryczny nadzór nad jego działalnością.
     3. Do obowiązków „Ośrodka” w szczególności należy:
     a) zapewnienie materiałów i sprzętu niezbędnego do prawidłowej realizacji zadań.
     b) zapewnienie fachowej obsady personelu realizującego program
     c) zapewnienie bezpiecznych warunków pobytu i tworzenie atmosfery przyjaźni, życzliwości i poszanowania praw osób uczestniczących w zajęciach
     4. Pracownicy „Ośrodka” zobowiązani są do zachowania tajemnicy służbowej.
     5. Pracownicy „Ośrodka” zobowiązani są do prowadzenia:
     · dziennika zajęć
     · rejestru osób zgłaszających się do „Ośrodka”
     · innej niezbędnej dokumentacji odzwierciedlającej realizowane zadania (przebieg pracy)
     · składanie półrocznych sprawozdań z działalności, w tym rozliczenie z pobranych materiałów do zajęć
     
     § 6 Kadra „Ośrodka”
     
     Kadrę „Ośrodka” stanowią:
     1) kierownik odpowiedzialny za całokształt funkcjonowania placówki
     2) specjaliści (prawnik, psycholog, logopeda, pracownik socjalny)
     3) asystent osobisty i terapeuci prowadzący poszczególne bloki tematyczne.
     
     § 7 Postanowienia końcowe
     
     1. Regulamin podaje się do publicznej wiadomości
     2. Osoby deklarujące swoją przynależność do „Ośrodka” własnoręcznym podpisem potwierdzają znajomość Regulaminu
     3. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia rozpoczęcia działalności „Ośrodka”