Stowarzyszenie "Czuję Sercem"

Konstantynów Łódzki ul. 8 Marca 1

Organizacja Pożytku Publicznego

Numer KRS: 0000188718

Podaruj nam Swój 1%

Sprawozdania za rok 2007

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia „Czuję Sercem”
     za okres od 01.01.2007r do 31.12.2007r.
     
     1.Dane o Stowarzyszeniu:
     Stowarzyszenie „Czuję Sercem” – Organizacja Pożytku Publicznego
     95-050 Konstantynów Łódzki, ul. 8-go Marca 1
     data wpisu do KRS : 22.01.2004r pod nr 0000188718
     Regon 473225451
     Władze Stowarzyszenia: Zarząd 5 osobowy w składzie:
     Prezes Zarządu: Anna Chojczak – zam. 95-050 Konstantynów Łódzki, ul. Sucharskiego 11/68
     I Z-ca Prezesa: Justyna Kudaj – zam. 95-050 Konstantynów Łódzki, ul. Ogrodowa 8
     II Z-ca Prezesa: Barbara Presler- zam. 95-050 Konstantynów Łódzki ul. Zgierska 22/46
     Sekretarz: Jolanta Polak – zam. 95-050 Konstantynów Łódzki, u. Słowackiego 15/6
     Skarbnik: Andrzej Nowak - zam. 94-053 Łódź, Ks. J. Popiełuszki 37b/16
     
     Cel statutowy Stowarzyszenia:
     Wszechstronne wspieranie osób niepełnosprawnych w ich drodze do pełnego i w miarę możliwości samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie. Wspieranie ich społecznej aktywności, egzekwowanie ich praw, wyrównywanie szans, likwidacja barier i integracja społeczna.
     
     2. Zasady, formy i zakres działalności statutowej:
     Poniżej przedstawiamy zadania statutowe, które były realizowane od 2007 roku
     
     - Objęcie swą działalnością najszerszych rzesz osób niepełnosprawnych:
     Na dzień 31.12.2007r Stowarzyszenie zrzeszało 118 członków. W roku sprawozdawczym uchwałami zarządu skreślono z listy 5 członków, a przyjęto w poczet członków 28 osób.
     W roku 2007 z różnych form pomocy i wsparcia skorzystało około 700 osób ( w tym około 400 rodzin) osób niepełnosprawnych. Realizowane formy to:
     
     - Wsparcie rzeczowe: (umowa podpisana z Fundacją Bank Żywności w 2007r.)
     - dystrybucja żywności (mleka , makaronu, cukru, mąki, sera, kaszy i ryżu) w ramach podpisanej umowy z Fundacją Bank Żywności w Łodzi . Wydawano łącznie 16.376 kg żywności, co oznacza że każda z osób otrzymała ok. 33 kg różnych artykułów spożywczych.
     W ramach tej współpracy Fundacja umożliwiła nam dwukrotnie zbiórkę żywności w markecie „Albert w Konstantynowie:
     - w miesiącu wrześniu i grudniu w ramach akcji „Podziel się posiłkiem” i „I Ty możesz pomóc” zebraliśmy ogółem 785 kg różnych artykułów żywnościowych, przygotowaliśmy 160 paczek i przekazaliśmy je rodzinom będącym w trudnej sytuacji materialnej
     
     - Wspomaganie osób niepełnosprawnych w usuwaniu barier:
     Od 4 lipca 2005r. prowadzimy w ramach wolontariatu zajęcia w Ośrodku Integracji z Osobami Niepełnosprawnymi wychodząc naprzeciw potrzebom tego środowiska. Młodzież i dorośli spotykają się, by wspólnie spędzić czas, rozwijać swoje zainteresowania, dzielić się radością, uzyskać wsparcie i pomoc w rozwiązaniu trudnych, życiowych spraw. Ośrodek rozbudził ich aktywność. Ośrodek działa 2 razy w tygodniu: poniedziałki i środy w godzinach 15.00 – 17.00 W Ośrodku prowadzone są zajęcia plastyczne, muzyczne, teatralne, kulinarne, udzielane są porady w zakresu prawa, psychologii, rozwiązywane są problemy socjalne. Przy herbacie i skromnym poczęstunku można porozmawiać o problemach, uzyskać poradę podzielić się miłymi przeżyciami, otworzyć się na ludzi.
     Od trzech lat prowadzimy wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego. Mamy na stanie: podnośnik wannowy, wózki inwalidzkie zwykłe (8 sztuk) i elektryczne (2 sztuki), balkoniki (9), kule (3 komplety), fotel wielofunkcyjny. Z tej formy pomocy skorzystało średnio rocznie około 20 osób niepełnosprawnych.
     Kontynuowaliśmy współpracę z Fundacją Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych „Miłosierdzie” w Kaliszu, od której uzyskaliśmy wsparcie w postaci odzieży i sprzętu rehabilitacyjnego dla naszych podopiecznych.
     
     - Działalność kulturalna i oświatowa:
     Od 2004 roku współpracujemy z Fundacją im. Brata Alberta Oddział w Łodzi. W ramach tej współpracy włączyliśmy się w organizację Przeglądu Form Teatralnych „Albertiana”.
     W przeglądzie bierze udział każdego roku około 150 osób niepełnosprawnych. Braliśmy udział w szkoleniach i mogliśmy wymieniać doświadczenia.
     W 2007 roku włączaliśmy się do organizowane przez Warsztat Terapii Zajęciowej w Konstantynowie Łódzkim imprezy: Wojewódzki Festiwal Tańca , Konkurs Kart Wielkanocnych obejmując honorowy patronat nad imprezami i fundując nagrody. W każdej z imprez uczestniczyło ponad 120 osób niepełnosprawnych.
     W ramach realizacji projektu dofinansowanego z PFRON zorganizowaliśmy w m-cu listopadzie
     II Ogólnopolskie Spotkanie z Piosenką i Poezją Żołnierską i Patriotyczną , w którym wzięły udział grupy z 22 Warsztatów Terapii Zajęciowej – 140 osób niepełnosprawnych i zaproszonych gości.
     W miesiącu grudniu zrealizowaliśmy drugi projekt dofinansowany przez PCPR – Spotkanie z kolędą – impreza integracyjna dla osób niepełnosprawnych”. Wzięło w niej udział 120 osób: członków stowarzyszenia, pracowników spółdzielni i uczestników WTZ.
     Współpraca ze Spółdzielnią zaowocowała również przekazaniem dla Stowarzyszenia kwoty 12.000,00 zł., które to środki wykorzystywane były na realizację celów statutowych Stowarzyszenia.
     Dzięki wolontariuszom z Konstantynowa mogliśmy przeprowadzać dwukrotną zbiórkę żywności. Młodzież szkolna bardzo chętnie włącza się w nasze akcje i wspiera również działalność Ośrodka Integracji z Osobami Niepełnosprawnymi. Na stałe współpracujemy z 10 wolontariuszami.
     
     - Współpraca z pracodawcami:
     W ramach podpisanej umowy o współpracy ze Spółdzielnią Inwalidów „Zgoda” – Zakład Pracy Chronionej w Konstantynowie w 2007r. uzyskaliśmy wsparcie materialne i logistyczne przy organizacji imprez (pomoc finansowa, porady prawnika). W roku 2007 odbyło się spotkanie z dyrektorem Urzędu Pracy w Pabianicach, którego tematem była kwestia zatrudnienia osób niepełnosprawnych.
     W roku 2007 uczestniczyliśmy również w Spotkaniu zorganizowanym przez Starostwo Powiatowe w Pabianicach, a które dotyczyło współpracy Powiatu z organizacjami pozarządowymi.
     
     - Wspomaganie inicjatyw mających na celu integrację osób niepełnosprawnych:
     W roku 2007 byliśmy organizatorami wielu imprez integracyjnych:
     - kulturalnych: wyjazd do kina na film „Skok przez płot”, do pizzerii.
     - turystycznych: 2 dniowy wyjazd integracyjno - krajoznawczy do Krakowa i Wieliczki.
     - Spotkanie noworocznych dla członków Stowarzyszenia w miesiącu styczniu
     - Powiatowe Spotkanie z Kolędą dla Osób Niepełnosprawnych w Pabianicach
     - Wspólnie z Kołem Rencistów przy S.I. „Zgoda” zorganizowaliśmy bal karnawałowy, zabawę Andrzejkową i Bal Sylwestrowy
     Były to wspaniałe okazje do przełamywania barier społecznych.
     
     - Inne:
     
     Zarząd Stowarzyszenia zbierał się 8 razy i podjął 12 uchwał dotyczących bieżącej działalności.
     Złożono wniosek do PFRON w Łodzi o zawarcie porozumienia i dofinansowanie Ośrodka Integracji, który w przypadku pozytywnego rozpatrzenia działałby przez 5 dni w tygodni i 4 godziny dziennie, a opieką objętych byłoby 20 osób niepełnosprawnych.
     Z Banku drugiej Ręki Stowarzyszenie otrzymało 30 kg papieru i komputer.
     Stowarzyszenie prowadziło kampanię reklamową w lokalnej prasie i w formie ulotek roznoszonych przez wolontariuszy po mieści i okolicy.
     Stowarzyszenie po dwóch latach zmagań otrzymało wpis GIODO dotyczący ochrony danych naszych darczyńców.
     Uruchomiliśmy stronę internetową www.czujesercem.pl, gdzie opowiadamy mieszkańcom miasta, Polski i świata o tym, co robimy i zachęcamy osoby niepełnosprawne do korzystania z oferty jaką proponuje Stowarzyszenie: porady prawnika, psychologa, pracownika socjalnego, doradcy zawodowego, udział w zajęciach Ośrodka, czy też udział w imprezach rekreacyjnych.
     Byliśmy zapraszani na spotkania Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych.
     Uzyskanie statusu organizacji pożytku publicznego sprawiło, że osoby czujące sercem mogły przekazywać nam 1% z podatku odprowadzanego do Urzędu Skarbowego. W wyniku tej akcji Stowarzyszenie zebrało w roku 2007 kwotę 5.554,20 zł. Środki te zostały przeznaczone na zakup sprzętu rehabilitacyjnego i działalność statutową Stowarzyszenia.
     Wszystkie nasze działania zmierzały do zaspokajania potrzeb środowiska osób niepełnosprawnych.
     
     3. Stowarzyszenie nie prowadziło działalności gospodarczej
     
     4. Odpisy uchwał Zarządu w roku 2007 stanowią załączniki do sprawozdania od 1 do 12
     
     5.- 6. Informacja o uzyskanych przychodach i informacja o poniesionych kosztach stanowi załącznik nr 13 do sprawozdania
     
     7. Dane o:
     
     a) zatrudnieniu osób w Stowarzyszeniu:
     Stowarzyszenie „Czuję Sercem” w okresie sprawozdawczym zatrudniało 1 pracownika (księgowego) w ramach umowy o dzieło. Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła: 1.000,00 zł.
     Wszystkie inne zrealizowane zadania wykonywali członkowie Stowarzyszenia nieodpłatnie.
     b) Stowarzyszenie nie udzielało pożyczek pieniężnych
     c) Stowarzyszenie nie posiada lokat bankowych i nie nabyło obligacji.
     d) Stowarzyszenie nie posiada nieruchomości, a wartość środków trwałych wynosi „0”zł.
     e) Bilans Stowarzyszenia po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą 34.774,19zł.
     
     8. Stowarzyszenie realizowało 3 zadania dofinansowane przez podmioty państwowe i samorządowe:
     1. 2 - dniowy wyjazd integracyjny do Krakowa i okolic
     2. Spotkanie z Piosenką Żołnierską
     3. Spotkanie z kolędą
     
     9. Stowarzyszenie nie prowadziło działalności gospodarczej i w związku z tym decyzją Naczelnika Urzędu Skarbowego w Pabianicach zwolnione było z obowiązku składania miesięcznych deklaracji CIT 2. Złożono roczną deklarację podatkową CIT 8
     
     10. W okresie sprawozdawczym nie było kontroli Stowarzyszenia
     
     

     

opis_galerii
Sprawozdania za rok 2007 fotografia nr 1Sprawozdania za rok 2007 fotografia nr 2Sprawozdania za rok 2007 fotografia nr 3Sprawozdania za rok 2007 fotografia nr 4Sprawozdania za rok 2007 fotografia nr 5Sprawozdania za rok 2007 fotografia nr 6Sprawozdania za rok 2007 fotografia nr 7Sprawozdania za rok 2007 fotografia nr 8Sprawozdania za rok 2007 fotografia nr 9Sprawozdania za rok 2007 fotografia nr 10Sprawozdania za rok 2007 fotografia nr 11