Stowarzyszenie "Czuję Sercem"

Konstantynów Łódzki ul. 8 Marca 1

Organizacja Pożytku Publicznego

Numer KRS: 0000188718

Podaruj nam 1,5% Swojego podatku

Sprawozdania za rok 2006

Sprawozdanie
     z działalności Stowarzyszenia „Czuję Sercem”
     za okres od 01.01.2006r do 31.12. 2006r.
     
     1. Cel Stowarzyszenia:
     
     Wszechstronne wspieranie osób niepełnosprawnych w ich drodze do pełnego i w miarę możliwości samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie. Wspieranie ich społecznej aktywności, egzekwowanie ich praw, wyrównywanie szans, likwidacja barier i integracja społeczna.
     
     2. Władze Stowarzyszenia:
     
     Zarząd 5 osobowy w składzie:
     Prezes Zarządu: Anna Chojczak
     I Z-ca Prezesa: Justyna Kudaj,
     II Z-ca Prezesa: Barbara Presler,
     Sekretarz: Jolanta Polak,
     Skarbnik: Andrzej Nowak.
     
     Komisja Rewizyjna w składzie:
     Przewodniczący: Anna Czołczyńska,
     Członkowie: Elżbieta Witkowska, Izabela Bednarek
     
     3. Data utworzenia: 16.10.2001r. , data rejestracji: 22.01.2002r
     
     4. Zasady, formy i zakres działalności statutowej:
     
     Poniżej przedstawiamy zadania statutowe, które były realizowane w okresie sprawozdawczym:
     
     - Objęcie swą działalnością najszerszych rzesz osób niepełnosprawnych:
     
     Na dzień 31.12.2006r Stowarzyszenie zrzeszało 95 członków.
     W okresie sprawozdawczym tj. od dnia 01.01. do 31.12.2006r. z różnych form pomocy i wsparcia skorzystało około 700 osób ( w tym około 500 rodzin) osób niepełnosprawnych.
     Realizowane formy to:
     - dystrybucja żywności (mleka , makaronu, cukru, mąki, sera, kaszy i ryżu) w ramach podpisanej umowy z Fundacją Bank Żywności w Łodzi . Wydano ok. 16.000 kg żywności.
     W ramach tej współpracy Fundacja umożliwiła nam zbiórkę żywności w markecie „Albert w Konstantynowie:
     - w miesiącu grudniu w ramach akcji „Spraw, aby inni mieli święta”. Zebraliśmy 355 kg różnych artykułów żywnościowych, przygotowaliśmy 84 paczki i przekazaliśmy je rodzinom będącym
     w trudnej sytuacji materialnej
     
     
     
     - Wspomaganie osób niepełnosprawnych w usuwaniu barier:
     
     Od 4 lipca 2005r, prowadzimy w ramach wolontariatu zajęcia w Ośrodku Integracji z Osobami Niepełnosprawnymi wychodząc naprzeciw potrzebom tego środowiska. Młodzież i dorośli spotykają się, by wspólnie spędzić czas, rozwijać swoje zainteresowania, dzielić się radością, uzyskać wsparcie i pomoc w rozwiązaniu trudnych, życiowych spraw. Ośrodek rozbudził ich aktywność. Ośrodek działa 2 razy w tygodniu: poniedziałek w godzinach 15.15 – 17.15. i środa w godzinach 15.15 - 19.00, bowiem poszerzono ofertę o gimnastykę ogólno usprawniającą, z której korzysta 14 osób. W Ośrodku prowadzone są zajęcia plastyczne, muzyczne, teatralne, kulinarne, udzielane są porady w zakresu prawa, psychologii, rozwiązywane są problemy socjalne. Przy herbacie i skromnym poczęstunku można porozmawiać o problemach, uzyskać poradę podzielić się miłymi przeżyciami, otworzyć się na ludzi.
     
     Od dwóch lat prowadzimy wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego. Mamy na stanie: podnośnik wannowy, wózki inwalidzkie zwykłe (8 sztuk) i elektryczne (2 sztuki), balkoniki (9), kule (3 komplety), fotel wielofunkcyjny. Z tej formy pomocy skorzystało około 20 osób niepełnosprawnych
     Kontynuowaliśmy współpracę z Fundacją Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych „Miłosierdzie” w Kaliszu, od której uzyskaliśmy wsparcie w postaci odzieży i sprzętu rehabilitacyjnego dla naszych podopiecznych.
     
     - Działalność kulturalna i oświatowa:
     
     Kontynuowaliśmy współpracę z Fundacją im. Brata Alberta Oddział w Łodzi. W ramach tej współpracy włączyliśmy się w organizację Przeglądu Form teatralnych „Albertiana 2006”. W przeglądzie wzięło udział 150 osób niepełnosprawnych, braliśmy udział w szkoleniach i mogliśmy wymieniać doświadczenia.
     
     Włączyliśmy się do organizowanego przez Warsztat Terapii Zajęciowej w Konstantynowie Łódzkim Wojewódzkiego Festiwalu Tańca , Konkursu Kart Wielkanocnych obejmując honorowy patronat nad imprezami i fundując nagrody. W każdej z imprez uczestniczyło ponad 100 osób niepełnosprawnych.
     Ufundowaliśmy nagrodę dla laureata Spotkania z Piosenką Żołnierską organizowanego przez Warsztat Terapii Zajęciowej w Konstantynowie w m-cu listopadzie 2006r., w którym brało udział 17 Warsztatów Terapii Zajęciowej – 200 osób niepełnosprawnych i zaproszonych gości. Sfinansowaliśmy przyjazd i 4 - dniowy pobyt 10 osobowej grupy niepełnosprawnych z Ukrainy.
     Współpraca ze Spółdzielnią zaowocowała również przekazaniem dla Stowarzyszenia kwoty 10.000,00 zł., które to środki wykorzystywane były na realizację celów statutowych Stowarzyszenia.
     Dzięki wolontariuszom z Konstantynowa i Dalikowa mogliśmy przeprowadzić zbiórkę żywności. Młodzież szkolna bardzo chętnie włączała się w nasze akcje i wspiera działalność Ośrodka Integracji z Osobami Niepełnosprawnymi. Średnio około 12 osób.
     
     
     
     
     
     Byliśmy organizatorami wielu imprez integracyjnych:
     - kulturalnych: wyjazd do kina –„Karol Wojtyła człowiek, który został Papieżem” cz.II
     - turystycznych: wycieczka krajoznawcza do Lichenia
     - Spotkanie noworoczne dla członków Stowarzyszenia w miesiącu styczniu
     - I Powiatowe Spotkanie z Kolędą dla Osób Niepełnosprawnych w Pabianicach
     - Wspólnie z Kołem Rencistów przy S.I. „Zgoda” zorganizowaliśmy:
     w miesiącu lutym – bal karnawałowy
     w miesiącu listopadzie zabawę Andrzejkową
     w miesiącu grudniu zorganizowano Bal Sylwestrowy
     Były to wspaniałe okazje do przełamywania barier społecznych.
     
     - Współpraca z pracodawcami:
     
     Podpisaliśmy umowę o współpracy ze Spółdzielnią Inwalidów „Zgoda” – Zakład Pracy Chronionej w Konstantynowie, która zawiera w swej treści wspieranie materialne i logistyczne Stowarzyszenia
     
     - Wspomaganie inicjatyw mających na celu integrację osób niepełnosprawnych:
     
     W ramach tego zadania zorganizowaliśmy dwa spotkania integracyjne dla członków Stowarzyszenia i pracowników Spółdzielni Inwalidów „Zgoda” w Konstantynowie: Bal sylwestrowy i zabawę karnawałową.
     
     5. Stowarzyszenie nie prowadziło działalności gospodarczej
     
     6. Dane o:
     
     a) zatrudnieniu osób w Stowarzyszeniu:
     Stowarzyszenie „Czuję Sercem” w okresie sprawozdawczym zatrudniało 1 pracownika (księgowego) w ramach umowy o dzieło. Wszystkie inne zrealizowane zadania wykonywali członkowie Stowarzyszenia nieodpłatnie.
     
     b) Stowarzyszenie nie udzielało pożyczek pieniężnych
     
     c) Stowarzyszenie nie posiada lokat bankowych i nie nabyło obligacji.
     
     d) Stowarzyszenie nie posiada nieruchomości oraz środków trwałych
     
     e) Bilans Stowarzyszenia po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą 32.024,24 zł.
     Stowarzyszenie nie realizowało zadań zleconych przez podmioty państwowe, czy samorządowe.
     Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej i w związku z tym decyzją Naczelnika Urzędu Skarbowego w Pabianicach zwolnione jest z obowiązku składania miesięcznych deklaracji CIT 2. Złożono roczną deklarację podatkową CIT 8
     
     
     
     7 Stowarzyszenie prowadziło kampanię reklamową w mediach: lokalnej prasie i telewizji.
     Uruchomiliśmy stronę internetową www.czujesercem.pl, gdzie opowiadamy mieszkańcom miasta i Polski, o tym, co robimy i zachęcamy osoby niepełnosprawne do korzystania z oferty jaką proponuje Stowarzyszenie: porady prawnika, psychologa, pracownika socjalnego, doradcy zawodowego, udział w zajęciach Ośrodka, czy też udział w imprezach rekreacyjnych.
     Byliśmy zapraszani na spotkania Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w ramach programu współpracy organizacji pozarządowych z władzami powiatu.
     
     Uzyskanie statusu organizacji pożytku publicznego sprawiło, że osoby czujące sercem mogły przekazywać nam 1% z podatku odprowadzanego do Urzędu Skarbowego. W wyniku tej akcji Stowarzyszenie zebrało kwotę 5.500 zł. Środki te zostały przeznaczone na zakup sprzętu rehabilitacyjnego i działalność statutową Stowarzyszenia.
     
     Zarząd zbierał się 10 razy w ciągu okresu sprawozdawczego podejmując 14 uchwał.
     Wszystkie nasze działania zmierzały do zaspokajania potrzeb środowiska osób niepełnosprawnych.