Stowarzyszenie "Czuję Sercem"

Konstantynów Łódzki ul. 8 Marca 1

Organizacja Pożytku Publicznego

Numer KRS: 0000188718

Podaruj nam 1,5% Swojego podatku

Deklaracja dostępności cyfrowej

Zobowiązujemy się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Serwisu Internetowego Stowarzyszenia „Czuję Sercem” znajdującego się pod adresem www.czujesercem.pl.

Data publikacji strony internetowej: 17.09.2017

Data ostatniej dużej aktualizacji: 04.03.2021.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
- pliki PDF, DOC itp. - redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie,
- zdjęcia i grafiki nie zawsze posiadają właściwe opisy alternatywne, wyjaśniające co zawiera fotografia,
- filmy zamieszczone w serwisie mogą nie posiadać napisów lub wymaganych elementów.
Oświadczenie sporządzono dnia 08.03.2021. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Anna Chojczak,adres poczty elektronicznej: stowarzyszenie@czujesercem.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 504 567 013. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś elementu strony. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.
Stowarzyszenie „Czuję Sercem” - OPP zrealizuje żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, niezwłocznie informujemy o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy Stowarzyszenie „Czuję Sercem” -OPP odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.
Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Stowarzyszenie „Czuję Sercem”-OPP, 95-050 Konstantynów Łódzki, ul. 8 Marca 1
Do budynku prowadzi 1 wejście od ul. 8 Marca. Lokale mieszczą się na parterze dwupiętrowego budynku biurowego, którego właścicielem jest Spółdzielnia Inwalidów „Zgoda”
Wejście na teren Stowarzyszenia odbywa się przez portiernię. Na ścianie głównej umieszczona jest tablica informacyjna z rozkładem i numerami poszczególnych pomieszczeń. Przestronne korytarze i szerokie wejścia nie stanowią problemu dla osób poruszających się na wózku. W budynku nie ma windy.
Na parterze, znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych.
Przed budynkiem wyznaczono miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
Nie posiadamy pętli indukcyjnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.