Stowarzyszenie "Czuję Sercem"

Konstantynów Łódzki ul. 8 Marca 1

Organizacja Pożytku Publicznego

Numer KRS: 0000188718

Podaruj nam Swój 1%

Informacja o realizacji projektu Ośrodek Integracji z Osobami Niepełnosprawnymi

Projekt „Szansa-Rozwój-Niezależność” realizowany przez Stowarzyszenie współfinansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Okres realizacji: 01.04.2019 – 31.03.2022

1) Kierunek pomocy: ZWIĘKSZENIE SAMODZIELNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

2) Typ projektu: Prowadzenie rehabilitacji w placówce (rehabilitacja ciągła)

3) Nazwa zadania: prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek

4) Cel projektu
Celem projektu jest poprawa funkcjonowania beneficjetów w życiu codziennym: usprawnienie motoryki, percepcji wzrokowo-słuchowej, wzrost dbałości o wygląd zewnętrzny, rozbudzanie zainteresowań, poprawa kondycji fizycznej, wzrost odporności na stres i w radzenia sobie z problemami życia codziennego, nabycie umiejętności korzystania z instytucji pomocywych i użyteczności publicznej

5) Krótka charakterystyka projektu
Ośrodek Integracji z Osobami Niepełnosprawnymi działa 5 dni w tygodniu (od poniedziałku do piatku) w godz. 15.00-19.00. w pomieszczeniach wynajętych i w pełni dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych. Stworzono przestrzeń do bezpiecznego pobytu dla 16 osób niepełnosprawnych. Osoby spoza Konstantynowa i mające problemy z poruszaniem się są dowożone na zajęcia. Podczas pobytu w Ośrodku uczestnicy mają zapewniony posiłek organizowany z własnych środków. W Ośrodku prowadzone są zajęcia usprawniające manualnie (plastyczne, krawieckie, rękodzieło), zwiększające samodzielność życiową (trening kompetencji społecznych), wyjazdy rehabilitacyjno-usprawniające, zajęcia usprawniające ruchowo (basen, aerobic, gimnastyka), wyjazdy do placówek kulturalnych (kino, teatr, muzeum), wizyty studyjne w miejscach użyteczności publicznej (fryzjer, kosmetyczka), uczestnictwo w wystawach, konkursach i festiwalach promujących twórczość osób niepełnosprawnych. Prowadzone jest również poradnictwo specjalistyczne z zakresu psychologii dla beneficjentów i ich rodzin

6) Formy wsparcia i Harmonogram realizacji projektu


7) Zasady rekrutacji beneficjentów ostatecznych projektu:
Lista osób uczestniczących w projekcie jest znana na etapie tworzenia wniosku (16 osób), natomiast informacja o poszukiwaniu beneficjentów ostatecznych posłuży nam do utworzenuia listy rezerwowej, gdyż ze względu na pogorszenie stanu zdrowia beneficjentów oraz ich różną sytuację życiową (zmiana miejsca zamieszkania) zachodzić może konieczność przyjęcia nowych uczestników. Informacja o naborze kandydatów do projektu zostanie zamieszczona w lokalnych mediach, na stronie internetowej Stowarzyszenia oraz na ogólnodostepnej tablicy ogłoszeń. Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest posiadanie aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności i wyrażeniu pisemnej zgody na uczestnictwo w projekcie. Pierwszeństwo w uczestnictwie mają osoby nieaktywne społecznie i pozostające bez żadnego wsparcia.