Stowarzyszenie "Czuję Sercem"

Konstantynów Łódzki ul. 8 Marca 1

Organizacja Pożytku Publicznego

Numer KRS: 0000188718

Podaruj nam Swój 1%

Ośrodek Integracji z Osobami Niepełnosprawnymi

Ośrodek Integracji z Osobami Niepełnosprawnymi funkcjonuje przy Stowarzyszeniu „Czuję Sercem” w Konstantynowie Łódzkim od 01 lipca 2005r. na podstawie Statutu, Uchwały Zarządu, Regulaminu i Programu. Ośrodek jest placówką pobytu dziennego: czynny przez 5 dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku w godzinach od 15.00 do 19.00. Zajęcia odbywają się w pomieszczeniach budynku mieszkalno - rehabilitacyjnego S.I. „Zgoda”, przy ul. Sadowej 18 i świetlicy Spółdzielni.
     Kadrę Ośrodka Integracji stanowią kierownik, 2-ch terapeutów zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy, 2-ch wolontariuszy oraz psycholog.
     Podopieczni Ośrodka to grupa 16 osób niepełnosprawnych: głównie osoby skreślone z WTZ, osoby oczekujące na przyjęcie do WTZ oraz inni niepełnosprawni (m.in.:absolwenci i uczniowie szkoły specjalnej, bezrobotni i osoby zagrożone wykluczeniem społecznym). Ponadto w zajęciach Ośrodka biorą udział uczestnicy WTZ, którym Ośrodek umożliwia zwiększenie poziomu zaradności, samodzielności oraz twórcze i aktywne spędzanie czasu wolnego. Każdy podopieczny ma opracowany Indywidualny Plan Działania. Na jego podstawie prowadzone są zajęcia dostosowane do jego możliwości psychofizycznych. Wszelkie zmiany następujące w procesie rehabilitacji społecznej, emocjonalnej, intelektualnej są odnotowywane w półrocznych i rocznych podsumowaniach.
     W miesiącu grudniu 2013r. Stowarzyszenie podpisało 3 letnią (1.01.2014 do 31.03.2017) umowę z PFRON na finansowanie działalności placówki. Zgodnie z zapisami w umowie w Ośrodku prowadzono osiem różnych form wsparcia: usprawnianie manualne, trening zaradności osobistej, zajęcia ogólno usprawniające (aerobik, zajęcia na basenie), wizyty studyjne (fryzjer, kosmetyczka) wyjazdy do kina i teatru, piknik i 2 dniowy wyjazd integracyjny, a także zajęcia z relaksacji i wsparcie psychologiczne. Wszystkie te działania miały na celu:
     -usprawnianie manualne i ruchowe podopiecznych -pomoc w rozwiązywaniu trudnych, życiowych sytuacji -uaktywnienie społeczne i zawodowe -rozwijanie własnych zainteresowań -promowanie talentów -aktywne i twórcze spędzanie wolnego -poprawę komunikacji -wzrost samodzielności i zaradności życiowej -podniesienie świadomości z zakresu dbałości o wygląd zewnętrzny i zdrowy tryb życia -rozwój intelektualny podopiecznych -integracja społeczna
     Podczas zajęć w Ośrodku podopieczni i wolontariusze przygotowują podwieczorek. Grupa podopiecznych spoza terenu Konstantynowa jest dowożona na zajęcia wynajętym busem. Przyjazd do Ośrodka jest to dla nich jedyną okazją wyjścia z domu i uczestnictwa w życiu społecznym. W ramach promowania talentów podopieczni przygotowują prace, które zgłaszane są na konkursy plastyczne dla osób niepełnosprawnych.
     Zobacz także:
     1. Program organizacji i funkcjonowania pracy Ośrodka Integracji z Osobami Niepełnosprawnymi
     2. Plan pracy Ośrodka Integracji z Osobami Niepełnosprawnymi
     3. Regulamin Ośrodka Integracji z Osobami Niepełnosprawnymi
     
     
     
     Oto kilka fotografii z codziennego życia Ośrodka: